ព័ត៌មាន

មូលដ្ឋានផលិតកម្មថ្មីរបស់រីហ៊ូសម្រាប់ទ្រនាប់ទ្រនាប់រទេះរុញនិងផ្លូវដែក

2020-02-15

ជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលបានអភិវឌ្ឍយើងពង្រីកមុខជំនួញថ្មីសម្រាប់ទ្រនាប់រំកិលនិងដឹកនាំផ្លូវដែក។

នៅខែមករា -២០២០ មូលដ្ឋានផលិតកម្មបានធ្វើអន្តរកម្មវានឹងជួយយើងក្នុងការធ្វើឱ្យសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលានិងការគ្រប់គ្រងគុណភាព។