ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


ក្រុមហ៊ុនអាយ។ អាយ។ អេស។ អាយ។ អេ

អាស័យដ្ឋានៈលេខ ២២១៩ ផ្លូវហ្សេនឡូវផ្លូវជូឈួនស្រុកហ្សេនហៃននីងបូហ្សេជាំង ៣១៥២០៧ ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ៖+ ៨៦-៥៧៤-៨៧៦២៦០៤៨

ទូរស័ព្ទចល័ត:+ ៨៦-១៣៣៧៣៨៧៣៦៨៨

Fax: + ៨៦-៥៧៤-៨៧៦២៦០៤៨

អ៊ីមែល៖[email protected]

គេហទំព័រ៖ www.rihooindustry.com


ផ្ញើរសំណួរ