មិនមែនជាស្តង់ដារសត្វខ្លាឃ្មុំ

ក្រុមហ៊ុន RIHOO គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារដែលមិនមានស្តង់ដារដើម្បីផ្តល់ជូននូវរង្វង់មិនស្តង់ដារជាមួយនឹងស្តង់ដារភាពខុសគ្នានិងសម្ភារៈផ្សេងៗហើយអាចស្ថិតនៅក្រោមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដើម្បីនាំយកដំណោះស្រាយពីការរចនារហូតដល់ការផលិត។ យើងធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនសម្រាប់ផលិតផលពិសេសមួយចំនួន - ការបង្វិលមិនមែនស្តង់ដារសូម្បីតែអ្នកត្រូវការគឺនៅក្នុងបរិមាណតូចយើងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់អ្នកនៅក្នុងពេលវេលាដឹកជញ្ជូនលឿន។
View as